Mô tả dịch vụ

Địa điểm: KCX Linh Trung II, TP.Thủ Đức,TP.HCM.